Aktualności

Orzeł Biały S.A. laureatem Diamentów Forbesa 2024

Aktualności - 28/06/2024

Orzeł Biały S.A. został laureatem rankingu Diamenty Forbesa 2024, jednego z najbardziej prestiżowych rankingów przeprowadzanych wśród polskich firm prywatnych. Wyróżnienie […]

Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.

Aktualności - 01/03/2023

Rada Nadzorcza spółki Orzeł Biały S.A. działając zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.  na lata 2023-2024

Wynik Wezwania na akcje Spółki Orzeł Biały S.A.

Aktualności - 17/12/2019

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 16.12.2019 r. przez pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP, Wzywający tj. ZAP Sznajder Batterien S.A. kupił w Wezwaniu 206.184 akcji Orła Białego.

Informacja dla dostawców/odbiorców odpadów w zakresie zmian w BDO

Aktualności - 18/11/2019

Spółka Orzeł Biały informuje, że na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1.01.2020 r. wystawianie kart przekazania odpadów (KPO) będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Informacja dla dostawców w sprawie płatności

Aktualności - 07/11/2019

Orzeł Biały S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 listopada 2019 roku wszystkie płatności dokonywane przez Spółkę na podstawie faktur zakupu realizowane będą w trybie mechanizmu podzielonej płatności (Split payment) bez względu na rodzaj towaru lub usługi.

Jednocześnie informujemy, iż Orzeł Biały S.A. będzie realizować płatności na rzecz kontrahentów, prowadzących działalność gospodarczą tylko na ich rachunki firmowe znajdujące się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT  tj. na tzw. „białej liście”.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

Aktualności - 07/11/2019

Grupa Orzeł Biały jest największa Grupą specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów oraz jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce o zasięgu międzynarodowym.

 • Grupa osiągnęła w III kwartale 2019 r. przychody na poziomie 143,4 mln. zł
 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 9,2 mln. zł, co stanowi wzrost o 16,6 % r/r
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 4,8 mln zł. i był wyższy o 65,5 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 • Wynik z działalności operacyjnej Orzeł Biały wyniósł 6,6 mln. zł i był on wyższy o 17,8% od osiągniętego wyniku w III kwartale roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 16,2 tys. ton i był o wyższy o 4,3% r/r. 

Ogłoszenie wezwania na akcje Spółki Orzeł Biały S.A.

Aktualności - 22/10/2019

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A., na podstawie art. 77 pkt. 5 Ustawy o ofercie, przekazuję treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Spółce Orzeł Biały S.A.

Aktualności - 09/10/2019

Spółka Orzeł Biały informuje że 10 października br. od godzin 10:00 na terenie Firmy będą odbywać się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Orzeł Biały laureatem Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Aktualności - 07/10/2019

W dniu 7 października 2019 roku W warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ” pod patronatem honorowym  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Global Compact Network Poland oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT.

 

Zgoda UOKIK na koncentrację – kolejny etap pośredniego przejęcia kontroli nad Emitentem

Aktualności - 07/10/2019

W dniu 07.10.2019 r. Spółka otrzymał pismo od pełnomocnika PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (dalej „Sprzedający”) oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „Akcjonariusz”), informujące o powiadomieniu tego samego dnia, tj. 7.10.2019 r. Sprzedającego przez ZAP Sznajder Batterien S.A. (dalej „Kupujący”) o spełnieniu się warunku do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży na rzecz Kupującego 100% udziałów w kapitale zakładowym Akcjonariusza, w postaci zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3.10.2019 roku na dokonanie koncentracji, polegającej na pośrednim przejęciu przez Kupującego kontroli nad Emitentem.

Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Speedmar sp. z o.o. – rejestracja w KRS

Aktualności - 01/10/2019

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 30.09.2019 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką od niego zależną Speedmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich.

Emitent o wcześniejszych etapach procesu połączenia informował raportami bieżącymi o numerach: 19/2019 z dnia 17.07.2019r., 22/2019 z dnia 31.07.2019r., 23/2019 z dnia 01.08.2019r., 27/2019 z dnia 26.08.2019r. oraz 28/2019 z dnia 05.09.2019r.

Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie Speedmar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Emitenta, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Speedmar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która w wyniku połączenia zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Połączenie jest spójne z przyjętą strategią Spółki polegającą przede wszystkim na koncentracji na jej podstawowej działalności. Połączenie przełoży się na uproszczenie struktury organizacyjnej oraz wychodzi naprzeciw coraz wyższym oczekiwaniom i standardom compliance.

Podstawa prawna: art. 507 KSH

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Aktualności - 25/09/2019

Grupa Orzeł Biały jest największą Grupą specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów oraz jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I półroczu 2019 r. przychody na poziomie 305,1 mln zł.

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 12,9 mln zł, co daje rentowność na poziomie 4,2%.
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 5,8 mln zł.
 • Wynik z działalności operacyjnej Orzeł Biały wyniósł 7,9 mln. zł. 
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 34,2 tys. ton i kształtował się na stabilnym poziomie.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar sp. z o.o.

Aktualności - 26/08/2019

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia. 
Emitent informował o procedurze połączenia w raporcie bieżącym numer 23/2019 z dnia 01.08.2019 r., raporcie bieżącym numer 22/2019 z dnia 31.07.2019 r. oraz raporcie bieżącym numer 19/2019 z dnia 17.07.2019 r.

Podstawa prawna: art. 504 i art. 402 1 § 1 KSH

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar Sp. z o.o.

Aktualności - 01/08/2019

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI ORZEŁ BIAŁY S.A.

Aktualności - 31/07/2019

Na podstawie uchwały Zarządu spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946) przy ul. Harcerskiej 23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099792 z dnia 31 lipca 2019 r., Zarząd Spółki niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (i tym samym odstępuje od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), że w dniu 31 lipca 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ze spółką Speedmar sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Treśc Planu połączenia oraz załączników Zarząd przekazuje w załączeniu.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W I KWARTALE 2019 ROKU

Aktualności - 09/05/2019

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I kwartale 2019 r. przychody na poziomie 152,9 mln. zł.

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 5,7 mln. zł, co daje rentowność na poziomie 3,7 %.
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 2,5 mln. zł
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 17,3 tys. ton i kształtował się na stabilnym poziomie.

Wybór firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.

Aktualności - 12/04/2019

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie zapytania ofertowego w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. na lata 2019-2020, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej oraz rekomendacją Komitetu Audytu, przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Orzeł Biały S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za lata 2019-2020 dokona firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W 2018 ROKU

Aktualności - 09/04/2019

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w 2018 r. przychody na poziomie 664,8 mln. zł

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 29,7 mln. zł co daje rentowność na poziomie 4,5 %
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 14,6 mln. zł
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 70,3 tys. ton i  kształtował się na stabilnym poziomie . 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.

Aktualności - 01/02/2019

Rada Nadzorcza spółki Orzeł Biały S.A. działając zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.  na lata 2019-2020

WYNIKI GRUPY ORZEŁ BIAŁY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

Aktualności - 08/11/2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY konsekwentnie kontynuuje wzrostowy trend wyników finansowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Po 9 miesiącach 2018 roku Grupa wypracowała rekordowy wynik EBITDA w wysokości 28,4 mln zł, (wzrost o 8,3% r/r.), na co miała wpływ korzystna kosztowo struktura zużytych do produkcji surowców. III kwartał 2018 roku Grupa zakończyła z wynikiem EBITDA (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) na poziomie 7,9 mln zł.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 5,6 mln zł bez uwzględnienia wpływu rozliczenia odzyskania kontroli w jednostkach zależnych o kwotę (-1,2 mln zł) oraz z uwzględnieniem wyłączenia odpisu na należności w wysokości 1,7 mln zł. Narastająco za 9 m-cy 2018 r. odnotowano wzrost o 13,9% r/r.
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały w III kwartale 2018 r. wyniósł 2,9 mln zł. Jednocześnie, w ujęciu  narastającym za 9 m-cy ukształtował się na poziomie 15,3 mln zł i był wyższy o 17,7% r/r.
 • Wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w III kwartale 2018 r. wyniósł 15,5 tys. ton. Z kolei, narastająco za 9 miesięcy wyniósł 50,0 tys. ton. 

GRUPA ORZEŁ BIAŁY WYPRACOWAŁA WYSOKIE WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Aktualności - 10/09/2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I półrocze 2018 roku z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 20,8 mln. zł, co stanowi wzrost o 40,5% r/r., głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużytych do produkcji surowców.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 16,2 mln. zł i był wyższy o 62% r/r  
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 12,4 mln. zł i był niemal dwukrotnie wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I półroczu 2018 r. wyniósł 34,5 tys. ton, co stanowi wzrost o 2,1% r/r.

DOBRE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Aktualności - 17/05/2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I kwartał 2018 roku, z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 8,4 mln zł, co stanowi wzrost o 117% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużywanych do produkcji surowców.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 6,1 mln zł i był 4-krotnie wyższy, od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 5,4 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego strata wynosiła 0,8 mln zł.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I kwartale 2018 r. wyniósł 16,6 tys. ton. 

Spółka Orzeł Biały S.A. laureatem Polskiego Rejestru Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Aktualności - 26/04/2018

W dniu 26 kwietnia 2018r., w Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja „Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” w trakcie, której zostały wręczone dyplomy i świadectwa Czystszej Produkcji.

Wzrost wyników Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w 2017 roku.

Aktualności - 10/04/2018

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w  2017 r. przychody na poziomie 677,1 mln zł wobec 537,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2017 r. wyniosła 33,9 mln zł. i była wyższa o 21,3% w porównaniu do ubiegłego.
 • Wynik netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 15,9 mln zł., co stanowi wzrost w porównaniu do 2016 roku o 238,3%.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w 2017 r. wyniósł 70,3 tys. ton (+7,1% r/r). 

Wizyta GIOŚ w Spółce Orzeł Biały S.A.

Aktualności - 16/03/2018

9 marca 2017r. w Spółce Orzeł Biały S.A. gościł Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, na czele z Panem Tadeuszem Sadowskim, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Wizytacja związana była z wydaniem pozwolenia na przywóz odpadów z zagranicy, a jej celem był przegląd instalacji przeznaczonych do recyklingu akumulatorów ołowiowych. 

Scroll to Top