WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

Grupa Orzeł Biały jest największa Grupą specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów oraz jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce o zasięgu międzynarodowym.

  • Grupa osiągnęła w III kwartale 2019 r. przychody na poziomie 143,4 mln. zł
  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 9,2 mln. zł, co stanowi wzrost o 16,6 % r/r
  • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 4,8 mln zł. i był wyższy o 65,5 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  • Wynik z działalności operacyjnej Orzeł Biały wyniósł 6,6 mln. zł i był on wyższy o 17,8% od osiągniętego wyniku w III kwartale roku ubiegłego.
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 16,2 tys. ton i był o wyższy o 4,3% r/r. 

W III kwartale bieżącego roku został odwrócony trend spadkowy cen ołowiu, który utrzymywał się od początku bieżącego roku, co znalazło swoje odzwierciedlenie w osiągniętych przez Grupę wynikach. W tym okresie odnotowano 1,1 % wzrostu notowań ołowiu wyrażonego w PLN, w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Na pozytywny wynik miała też wpływ korzystniejsza kosztowo struktura surowców do produkcji. 

W okresie sprawozdawczym Grupa otrzymała wyniki kontroli celno – skarbowej za lata 2014-2017. Aktualnie Grupa wraz z doradcami prawno-podatkowymi przeprowadza szczegółową analizę otrzymanych wyników Kontroli.

Z istotnych wydarzeń, UOKIK wydał pozytywną decyzję, w sprawie koncentracji, w efekcie czego doszło do wykonania umowy sprzedaży 100% udziałów w NEF Battery Holdings S.a.r.l. na rzecz ZAP Sznajder Batterien S.A., który w następstwie ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Wzywający zamierza osiągnąć do 100% kapitału zakładowego Spółki – „Zmiana większościowego akcjonariusza, który jest akcjonariuszem branżowym, otwiera przed Grupą Orzeł Biały nowe możliwości. Połączenie wzajemnych synergii umożliwi optymalizację operacyjną oraz efektywne budowanie wzrostu wartości Grupy przy zachowaniu najwyższych standardów środowiskowych” – powiedział Konrad Sznajder, Prezes Zarządu Orła Białego. 

„Reasumując, to był dobry kwartał, w którym wypracowaliśmy wzrosty wyników w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. W zakresie działalności operacyjnej odnotowaliśmy wysoki skup podstawowego surowca do produkcji oraz posiadamy stabilną współpracę z naszymi strategicznymi Odbiorcami” – powiedział Konrad Sznajder, Prezes Zarządu Orła Białego.

Wolumen sprzedaży ołowiu rafinowanego Orła Białego (w tys. ton)

Źródło: Orzeł Biały

 

Scroll to Top