Ogłoszenie wezwania na akcje Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A., na podstawie art. 77 pkt. 5 Ustawy o ofercie, przekazuję treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

„Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Warszawie w związku nabyciem akcji w spółce NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu przy ul. 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg („NEF”), a tym samym pośrednim nabyciem akcji spółki Orzeł Biały S.A., zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623)) („Ustawa”) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”).

 

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 4 513 377 (słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł każda akcja spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Harcerskiej 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099792, NIP 626-000-31-39, przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”), łącznie uprawniających do wykonywania 4 513 377 (słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje Spółki w formie zdematerializowanej, oznaczone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORZBL00013, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Akcje”) w liczbie wskazanej powyżej.

Każda z Akcji daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Wezwanie ogłaszane jest przez ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piastowie, przy ul. Warszawskiej 47, 05-820 Piastów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091584 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Wzywający”),

 

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania („Nabywającym”) jest Wzywający, w związku z czym odpowiednie informacje znajdują się w punkcie 2 powyżej.

 

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział –

Biuro Maklerskie w Warszawie („BM PKO BP” lub „Biuro Maklerskie”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Nr tel.: +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12

Nr fax: +48 22 521 79 46

E-mail: bm@pkobp.pl

 

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania do 27,11% (w zaokrągleniu) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada do 4 513 377 (słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) Akcjom, stanowiącym w zaokrągleniu 27,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 4 513 377 (słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki..

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Nabywający zamierza osiągnąć – z uwzględnieniem akcji Spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Nabywającego – do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada . 16 650 649 akcjom Spółki stanowiącym do 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 16 650 649 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, , w tym:

1) bezpośrednio do 6 568 261 akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu do 39,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania do 6 568 261 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu do 39,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

2) pośrednio przez NEF (będącą obecnie spółką zależną Nabywającego) 10 082 388 akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10 082 388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 60,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć Akcje na podstawie Wezwania.

 

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje w ramach Wezwania nabywane będą po cenie 10,44 zł (słownie: dziesięć złotych czterdzieści cztery grosze) za jedną Akcję. Każda z Akcji daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena zaproponowana w Wezwaniu, wskazana w punkcie 8, nie jest niższa niż cena minimalna zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 79 Ustawy.

Cena za jedną Akcję zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym GPW, a która wynosi 10,44 zł (słownie: dziesięć złotych czterdzieści cztery grosze).

Cena za jedną Akcję zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym GPW, a która wynosi 10,27 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia siedem groszy).

Wzywający i jego podmioty zależne lub wobec niego dominujące nie nabywały bezpośrednio akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy.

Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania:

21 października 2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji:

12 listopada 2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji:

11 grudnia 2019 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji:

16 grudnia 2019 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji:

18 grudnia 2019 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w godzinach pracy punktów obsługi klienta Biura Maklerskiego wskazanych w punkcie 18 poniżej. Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie może być skrócony. Okres przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu może być przedłużany przez Wzywającego na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

 

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Lech Sznajder będący właścicielem 99,52% (w zaokrągleniu) akcji Wzywającego.

 

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, w związku z czym informacje zamieszczono w punkcie 11 powyżej.

 

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Na datę ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada 72,89% (w zaokrągleniu) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 12 137 272 akcjom Spółki stanowiącym w zaokrągleniu 72,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 12 137 272 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1) bezpośrednio 2 054 884 akcji Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 12,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2 054 884 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 12,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) pośrednio przez NEF (będącą obecnie spółką zależną Nabywającego) 10 082 388 akcji Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10 082 388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 60,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na datę ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie jest stroną porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

 

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć – z uwzględnieniem akcji Spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Wzywającego – taką liczbę akcji Spółki, która będzie uprawniała do wykonywania do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 16 650 649 akcji Spółki stanowiących do 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania do 16 650 649 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1) bezpośrednio do 6 568 261 akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu do 39,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania do 6 568 261 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu do 39,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

2) pośrednio przez NEF (będącą obecnie spółką zależną Nabywającego) 10 082 388 akcji Spółki stanowiących w zaokrągleniu 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10 082 388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 60,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, w związku z czym odpowiednią informację zamieszczono w punkcie 13 powyżej.

 

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, w związku z czym odpowiednią informację zamieszczono w punkcie 14 powyżej.

 

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Nie dotyczy. Wzywający jest równocześnie jedynym nabywający Akcje w Wezwaniu.

 

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta” lub „POK”) Biura Maklerskiego, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Punkty Obsługi Klienta

Lp.

Nazwa placówki

Ulica nr

Kod

Miejscowość

1

POK w Bełchatowie

ul. Wojska Polskiego 65

97-400

Bełchatów

2

POK w Białymstoku

Rynek Kościuszki 16

15-426

Białystok

3

POK w Bydgoszczy

ul. Gdańska 23

85-005

Bydgoszcz

4

POK w Częstochowie

al. Najświętszej Maryi Panny 19

42-200

Częstochowa

5

POK w Elblągu

ul. Teatralna 9

82-300

Elbląg

6

POK w Gdańsku

ul. Okopowa 3

80-958

Gdańsk

7

POK w Gdyni

ul. Waszyngtona 17

81-342

Gdynia

8

POK w Jeleniej Górze

ul. Różyckiego 6

58-506

Jelenia Góra

9

POK w Katowicach

ul. Dworcowa 6

40-012

Katowice

10

POK w Koszalinie

ul. Jana Pawła II 23/25

75-841

Koszalin

11

POK w Krakowie

ul. Piłsudskiego 19

31-110

Kraków

12

POK w Legnicy

ul. Wrocławska 25

59-220

Legnica

13

POK w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 14

20-002

Lublin

14

POK w Łodzi

al. Piłsudskiego 153

92-332

Łódź

15

POK w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 30

10-541

Olsztyn

16

POK w Opolu

ul. Reymonta 39

45-072

Opole

17

POK w Płocku

al. Jana Pawła II 2

09-410

Płock

18

POK w Poznaniu

plac Wolności 3

60-914

Poznań

19

POK w Puławach

ul. Partyzantów 3

24-100

Puławy

20

POK w Raciborzu

ul. Pracy 21

47-400

Racibórz

21

POK w Jastrzębiu-Zdroju

al. Piłsudskiego 31

44-335

Jastrzębie-Zdrój

22

POK w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23

35-959

Rzeszów

23

POK w Krośnie

ul. Bieszczadzka 3

38-400

Krosno

24

POK w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 20

41-200

Sosnowiec

25

POK w Szczecinie

al. Niepodległości 44

70-404

Szczecin

26

POK w Toruniu

ul. Szeroka 14/16

87-100

Toruń

27

POK w Warszawie (2)

ul. Sienkiewicza 12/14

00-010

Warszawa

28

POK w Warszawie (1)

ul. Puławska 15

02-515

Warszawa

29

POK we Wrocławiu

ul. Ks. Piotra Skargi 1

50-082

Wrocław

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym ze wskazanych powyżej Punktów Obsługi Klienta.

 

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania nie będą nabywane Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcja nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie, będzie miała miejsce nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zawarcia. Szczegółowy harmonogram Wezwania wskazany został w punkcie 10 powyżej.

 

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy.

 

21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

 

22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

 

23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

 

24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

 

25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy.

 

26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu Ustawy.

Na datę ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada 72,89% (w zaokrągleniu) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 12 137 272 akcjom Spółki stanowiącym w zaokrągleniu 72,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 12 137 272 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1) bezpośrednio 2 054 884 akcji Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 12,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2 054 884 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 12,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) pośrednio przez NEF (będącą obecnie spółką zależną Nabywającego) 10 082 388 akcji Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10 082 388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 60,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, w związku z czym odpowiednią informację zamieszczono w punkcie 26 powyżej.

 

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

 

29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający zamierza pozostać długoterminowym inwestorem Spółki i koncentrować swoje działania na optymalizacji działalności operacyjnej i finansowej Spółki.

 

30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, w związku z czym odpowiednią informację zamieszczono w punkcie 29.

 

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie Akcje objęte Wezwaniem po cenie nie niższej niż cena w Wezwaniu.

 

32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Nie dotyczy.

 

33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Nie dotyczy.

 

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji zapłaty za akcje objęte Wezwaniem, wydanego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, na okres do rozliczenia transakcji nabycia akcji w Wezwaniu.

Wyżej wymienione zabezpieczenie zostało ustanowione w łącznej wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu, określonej na podstawie ceny nabycia Akcji w Wezwaniu. Odpowiednie zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania zgodnie z art. 77 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

 

35. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

 

35.1 Uwagi ogólne

Niniejszy dokument Wezwania, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat zasad i warunków sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

 

35.2 Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Biuro Maklerskie. Podpisując formularz zapisów osoba zapisująca się na sprzedaż składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu.

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta, wymienionych w punkcie 18 powyżej, w okresie trwania Wezwania, w dniach, w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Biura Maklerskiego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego nie dotyczy sytuacji, gdy zapis jest składany w Biurze Maklerskim, który prowadzi rachunek inwestycyjny dla danej osoby/podmiotu składającego zapis.

 

35.3 Opłaty i prowizje

Akcjonariusze Spółki składający zapisy poniosą koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.

Akcjonariusze Spółki składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Ani Wzywający, ani BM PKO BP nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy Spółki, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.”

Źródło: http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2805909,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-orzel-bialy-sa

Scroll to Top