GRUPA ORZEŁ BIAŁY WYPRACOWAŁA WYSOKIE WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I półrocze 2018 roku z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 20,8 mln. zł, co stanowi wzrost o 40,5% r/r., głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużytych do produkcji surowców.

  • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 16,2 mln. zł i był wyższy o 62% r/r  
  • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 12,4 mln. zł i był niemal dwukrotnie wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I półroczu 2018 r. wyniósł 34,5 tys. ton, co stanowi wzrost o 2,1% r/r.

W I półroczu 2018 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 338 103 tys. zł. i były wyższe o 4,1%, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na wzrost przychodów miał wpływ wyższy o 2,1% wolumen sprzedaży ołowiu i stopów oraz wyższa cena sprzedaży ołowiu. Wynik rozliczeń transakcji zabezpieczających ceny ołowiu, zawarty w przychodach ze sprzedaży wyniósł +1 033 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł -11 911 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym rynek podstawowego surowca był sprzyjający dla Grupy Orzeł Biały, ceny surowców były stabilne w relacji do LME, co znalazło swoje odzwierciedlenie w skonsolidowanych wynikach.

Grupa konsekwentnie zwiększa udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w sprzedaży, na koniec I półrocza 2018r. udział ten wyniósł aż 85%.

Ważnym wydarzeniem dla Grupy Orła Białego było otrzymanie od potencjalnych strategicznych inwestorów niewiążących propozycji inwestycyjnych, w wyniku prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych, które aktualnie podlegają analizie.

– „Pozyskanie strategicznego inwestora, który zapewni wsparcie kapitałowe, jest bardzo istotne dla dalszego rozwoju naszej Grupy. Od kilku lat koncentrujemy się przede wszystkim na naszej podstawowej działalności, doskonalimy procesy operacyjne, rozwijamy wysoką jakość produktów, poprzez wdrażanie najwyższych standardów. Regularnie inwestujemy w infrastrukturę oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa i rozwój kompetencji naszej doświadczonej załogi. Jednak branża, w której działamy wciąż się rozwija, a to wymaga od nas nieustannych inwestycji i zmian.”- mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było odzyskanie kontroli nad spółką Orzeł Surowce i jej spółkami zależnymi. Orzeł Biały, w wyniku ogłoszenia w dniu 26 marca 2018 roku upadłości spółki Orzeł Surowce na wniosek wierzycieli, utracił kontrolę nad tą spółką i jej spółkami córkami. W konsekwencji spółki te zostały wyłączone z konsolidacji. Grupa Orła złożyła zażalenie na wydane postanowienie sądu w efekcie, czego po okresie sprawozdawczym spółka dominująca odzyskała kontrolę nad tymi spółkami na skutek postanowienia sądu okręgowego, który postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i oddalić w całości wniosek wierzycieli. W konsekwencji, czego dokonaliśmy odpisów, które łącznie miały wpływ na wyniki I półrocza 2018 roku tj. zwiększyły jednostkowy wynik operacyjny o kwotę 2,8 mln zł, oraz obniżyły skonsolidowany wynik operacyjny Orła o kwotę 0,2 mln zł.

Jestem bardzo zadowolony z pozytywnego rozpatrzenia przez sąd okręgowy naszego zażalenia, cieszę się, że sprawiedliwości stało się za dość. Mam nadzieję, że nasza wygrana będzie na przyszłość przestrogą dla wierzycieli działających w złej wierze” – mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały

w mln zł.

I półrocze 2018

I półrocze 2017

Zmiana w %

Przychody ze sprzedaży

338 ,1

324,8

+4,1

Zysk brutto ze sprzedaży

31,8

23,9

+33,1

EBITDA

20,8 

14, 8

+40,5

Wynik na działalności operacyjnej

16,2

10,0

+62,0

Zysk/strata brutto

16,0

8,7

+83,9

Zysk/strata netto

12,4

6,3

+96,8

 

Scroll to Top