DOBRE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I kwartał 2018 roku, z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 8,4 mln zł, co stanowi wzrost o 117% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużywanych do produkcji surowców.

  • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 6,1 mln zł i był 4-krotnie wyższy, od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 5,4 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego strata wynosiła 0,8 mln zł.
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I kwartale 2018 r. wyniósł 16,6 tys. ton.

W I kwartale 2018 r., przychody Grupy ze sprzedaży były na poziomie przychodów z roku ubiegłego i po uwzględnieniu dodatniej korekty o wynik na transakcjach zabezpieczających cenę ołowiu +86 tys. zł, wyniosły 163 028 tys. zł.

Wolumen sprzedanego ołowiu w I kwartale 2018 roku wyniósł 16,3 tys. ton, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 17,7 tys. ton. Ponadto, odnotowano dodatnie saldo wyniku na transakcjach zabezpieczających, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Na wzrost wyniku netto, oprócz podstawowej działalności operacyjnej, miał wpływ także zysk na działalności finansowej w 2018 r. Jednocześnie w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego odnotowano stratę na działalności finansowej.

W okresie sprawozdawczym Orzeł Biały S.A. wspólnie z doradcą finansowym ING Bank N.V. London branch, rozpoczął działania w zakresie pozyskania strategicznego inwestora, w celu przygotowania Spółki do potencjalnej realizacji rekomendowanych scenariuszy wynikających z przedstawionych przez ING wniosków z przeprowadzonego przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych, które mogą przynieść wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy Grupy Orzeł Biały.

Ważnym wydarzeniem w I kwartale 2018 roku była utrata kontroli Spółki Orzeł Biały S.A. nad spółką zależną Orzeł Surowce i jej spółkami, w wyniku ogłoszenia w dniu 26.03.2018 upadłości spółki Orzeł Surowce. W konsekwencji spółki te zostały wyłączone z konsolidacji. W efekcie, czego, Orzeł Biały S.A. dokonał odpisów, których łączna wartość wpłynęła na obniżenie jednostkowego wyniku operacyjnego za I kwartał 2018 roku o kwotę 3,7 mln zł.  Odpisy te nie miały wpływu na skonsolidowane sprawozdanie Spółki. Ponadto, wydarzenie to nie ma istotnego wpływu na prowadzenie bieżącej działalności Spółki Orzeł Biały S.A.

„Nie zgadzamy się z wydanym postanowieniem Sądu o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Orzeł Surowce, ponieważ w naszej ocenie jest ono bezzasadne. Orzeł Surowce na bieżąco reguluje swoje zobowiązania pieniężne i nie ma zagrożenia utraty zdolności do wykonywania tych zobowiązań. Wnioskodawcy nie wykazali jakichkolwiek przesłanek ogłoszenia upadłości spółki Orzeł Surowce, a podjęte działania w naszej ocenie służą szykanowaniu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały. Dlatego też złożyliśmy zażalenie na wydane postanowienie i oczekujemy jego pozytywnego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy.mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Orzeł Surowce Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożony wniosek uzyskał postanowienie Sądu o wstrzymaniu likwidacji do czasu uprawomocnienia się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości. Spółka kontynuuje swoją działalność na podstawie umowy agencyjnej.

Podsumowując, to był dobry kwartał i dobrze rozpoczęty rok – „Jestem zadowolony zarówno z osiągniętych wyników Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, jak i stabilnego rozwoju naszej podstawowej działalności tj. recyklingu oraz produkcji ołowiu rafinowanego.”- mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Scroll to Top