Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 03.02.2020 r., otrzymał żądanie uprawnionego akcjonariusza Spółki – ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej: Akcjonariusz) – posiadającego bezpośrednio 2.261.068 akcji Spółki, reprezentujących 13,58% kapitału zakładowego Spółki Orzeł Biały S.A., na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24.02.2020 r. niżej wskazanej sprawy wraz z projektem uchwały:

 

•Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

 

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

 

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

6.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

7.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki.

8.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9.Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Nowy punkt porządku obrad w stosunku do pierwotnego zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2020 roku stanowi punkt 6 powyższego porządku obrad.

 

Treść żądania Akcjonariusza Emitent przekazuje w załączeniu.

 

Ponadto w załączeniu Emitent przekazuje projekt uchwały z nowym porządkiem obrad wraz z treścią projektu uchwały do nowego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A zwołanego na dzień 24.02.2020 r.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 3

Scroll to Top