Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej: Spółka_, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego 60,55% kapitału zakładowego Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24.02.2020 roku na godz. 11.00 w Piastowie przy ul. Warszawskiej 47, 05-820 Piastów.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał zgłoszonych przez ww. akcjonariusza wraz z ich uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1, 2., KSH Art. 400 §1.

Scroll to Top