Otrzymanie zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż dnia 27 grudnia 2007 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym, w dniu 24 grudnia 2007 roku spółka Desislava Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Wzywający”),wobec którego podmiotem dominującym jest AIG New Europe Fund II L.P., z siedzibą w Georgetown, Kajmany, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 3.346.614 akcji spółki Orzeł Biały S.A.(„Spółka”) stanowiących 20,11% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wezwanie zostało dokonane w celu wykonania obowiązku określonego w art. 73 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z nabyciem przez Wzywającego wszystkich udziałów w spółce Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Sp. z o.o., która to spółka posiada 45,89% akcji Spółki reprezentujących 45,89% udziału w ogólnej liczbie głosów i uzyskaniem przez Wzywającego statutu podmiotu dominującego w Polskim Przedsiębiorstwie Ekologicznym Sp. z o.o.
W odpowiedzi na Wezwanie obecni akcjonariusze Spółki mają możliwość sprzedaży swoich akcji na rzecz Wzywającego. W wyniku wezwania łączny bezpośredni i pośredni udział Wzywającego w kapitale zakładowym Spółki może potencjalnie wzrosnąć nawet do 66%, w zależności od liczby akcji sprzedanych w Wezwaniu przez obecnych akcjonariuszy.
W załączeniu Emitent podaje pełną treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Scroll to Top