Podjęcie uchwały o otwarciu postępowania likwidacyjnego wobec Spółki

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 28.11.2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „Orzeł Tour” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, podjęło Uchwałę o rozwiązaniu tej Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji (Akt Notarialny Repertorium A numer 7768/2007).
Na likwidatora spółki został powołany pan Ryszard Klóska.
Spółka ORZEŁ BIAŁY S.A. posiada 100% udziałów w Spółce PUT „Orzeł – Tour” Sp. z o.o.
Otwarcie likwidacji zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego – Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – w terminie ustawowym.

Postawienie Spółki w stan likwidacji jest konsekwencją sprzedaży przez Spółkę PUT ”Orzeł – Tour” Sp. z o.o. posiadanych nieruchomości. Spółka dysponowała dwoma ośrodkami turystycznymi w Ustroniu Morskim oraz hotelem w Szczyrku.
5 kwietnia 2006 roku został sprzedany ośrodek wczasowy „Skarbnik” w Ustroniu Morskim, a 14 grudnia 2006 roku ośrodek kolonijny „Gwarek”, również w Ustroniu Morskim.
Sprzedany w dniu 26 kwietnia 2007 roku hotel „Orzeł Biały” w Szczyrku, był ostatnią nieruchomością posiadaną przez Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „Orzeł – Tour” Sp. z o.o.
Informacja o zamiarze likwidacji Spółki PUT „Orzeł –Tour” Sp. z o.o. została zawarta w prospekcie emisyjnym Emitenta i jest elementem realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki „Orzeł Biały” S.A.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt. 24

Scroll to Top