Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna wybierana w ESPI
Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2007 roku Rada Nadzorcza ORZEŁ BIAŁY S.A., zgodnie z art. 19 pkt. 2 ppkt 2 Statutu Spółki, na podstawie, którego jest uprawniona do dokonania wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych, podjęła Uchwałę nr 475/2007 zgodnie, z którą badania jednostkowego sprawozdania finansowego ORZEŁ BIAŁY S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ORZEŁ BIAŁY S.A. za rok 2007 dokona firma Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o.
Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Foksal 16 jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 186.
Emitent zamierza podpisać umowę w tym zakresie z firmą Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o.
Umowa z Biegłym Rewidentem zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2007″

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu do badania sprawozdania finansowego ORZEŁ BIAŁY S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ORZEŁ BIAŁY S.A. za rok 2006, jak również sprawozdań finansowych oraz prognoz przedstawionych w prospekcie emisyjnym spółki.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 19

Scroll to Top