Eliminacja ryzyka związanego z ewentualnym postępowaniem sądowym o naruszenie prawa własności przemysłowej – Podpisanie Umów dotyczących przeniesienia praw własności patentów.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada2007 roku w Bytomiu
działając na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności
przemysłowej, (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz 1117, z 2004 r. nr 33 poz. 286 z póź. zmianami)
Emitent podpisał z wszystkimi twórcami i współuprawnionymi z patentów na wynalazki: pt:
„Sposób budowy składowisk dla odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie”,
opatentowanego za numerem 186766 oraz pt: „Sposób składowania odpadów niebezpiecznych
zawierających metale ciężkie”, opatentowanego za numerem 186256, umowy o przeniesienie praw
z tych patentów na ORZEŁ BIAŁY S.A. Dodatkowo podpisał z dwoma współtwórcami i
współuprawnionymi porozumienia w związku z zawartymi z tymi osobami we wrześniu umowami
warunkowymi, które wywierają skutki prawne od dnia podpisania umów z wszystkimi
współtwórcami i współuprawnionymi do patentów.

Zgodnie z powyższym w dniu 23 listopada 2007 roku nastąpiło przeniesienie na Emitenta
wszystkich udziałów w prawach z patentów wcześniej przysługujących twórcom i
współuprawnionym.
Emitent uzyskał nieograniczone prawo wykorzystywania wynalazków objętych ochroną
patentową w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz prawo dalszego
przenoszenia praw z patentów i udzielania licencji na ich wykorzystywanie. Zbywcy
oświadczyli, że nie będą zgłaszać wobec Emitenta jakichkolwiek roszczeń z tytułu
wykorzystywania w przeszłości, w chwili obecnej i w przyszłości w/w technologii objętych
ochroną patentową.
Zawarcie wyżej wymienionych umów jest związane z eliminacją ryzyka związanego z
ewentualnym postępowaniem sądowym o naruszenie praw własności przemysłowej, które zostało
wskazane w prospekcie emisyjnym w punkcie 4.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością
Emitenta. Ryzyko opisane w prospekcie występowało w zakresie możliwości zgłoszenia wobec
Emitenta roszczeń majątkowych związanych z wykorzystywaniem technologii objętych ochroną
patentową.
Emitent wykorzystywał od 1995 roku w całości lub w części rozwiązania opatentowane w
roku 2003. Zawarcie umów miało na celu usunięcie stanu niepewności co do dalszych uprawnień
Emitenta przysługujących mu w odniesieniu do technologii objętych ochroną patentową.
Szczególne cechy technologii, do których uprawnienia zostały przeniesione na
Emitenta zostały potwierdzone w licznych wyróżnieniach przyznanych twórcom wynalazków. Ich
stosowanie jest szczególnie uzasadnione ze względu na fakt, że pozwalają na składowanie
odpadów niebezpiecznych w sposób całkowicie zabezpieczający środowisko naturalne.

Emitent podejmie czynności prawne i faktyczne w celu zgłoszenia do Urzędu
Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej faktu przeniesienia na niego praw z patentów i
ujawnienia tego faktu w Rejestrze Patentowym Urzędu Patentowego. Decyzję Urzędu Patentowego
w tej sprawie spółka przedstawi w raporcie okresowym.
Podstawa prawna:
Art.56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Scroll to Top