Informacja Zarządu ORZEŁ BIAŁY S.A. dotycząca nie stosowania zasad określonych w

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” informuje, iż Orzeł Biały S.A. nie stosuje następujących zasad:

Zasada II 2
Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (…)
Zasada ta aktualnie nie jest stosowana, emitent oświadcza, że dostosuje się do stosowania tej zasady w części II pkt 1 do końca 2008 roku.
Zasada III 6
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…)
Statut emitenta nie zawiera kryteriów niezależności członków rady nadzorczej. Znaczni akcjonariusze spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy rady nadzorczej spółki według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.
Zasada III 7
W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.
W ramach rady nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. nie funkcjonuje komitet audytu, aby zmniejszyć ryzyko niestosowania zasady w sprawach należących do kompetencji komitetu rada nadzorcza emitenta składająca się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków będzie prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie. Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie rady nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. W radzie nadzorczej emitenta są członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
Zasada III 8
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)

W ramach rady nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin określający tryb jej postępowania a jego treść jest dostępna na stronie internetowej emitenta. Jeżeli rada nadzorcza powoła komisje emitent dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Emitent oświadcza, iż aktualnie podejmowane są czynności konieczne dla dostosowania wewnętrznych aktów prawnych spółki do zasad ładu korporacyjnego wynikających z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Podstawa prawna:
Regulamin GPW §29 pkt.3

Scroll to Top