Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 97/2007 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 lutego 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie spółki w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98, w sali konferencyjnej z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej – odwołanie i powołanie członków Rady
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących w posiadaniu spółki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie nieruchomości spółki na rzecz Parku Przemysłowego w Piekarach Śląskich
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Zarząd ORZEŁ BIAŁY Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z art. 406 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą Zarządowi w siedzibie spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia zaświadczenie z Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie Mały Rynek 7 prowadzącego obsługę depozytu akcji spółki, stwierdzające ilość posiadanych akcji i ich numery oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do chwili zakończenia Zgromadzenia.
Zaświadczenia, o których mowa wyżej, należy składać w siedzibie spółki w Bytomiu, przy ulicy Siemianowickiej 98 w budynku Zarządu Spółki, pokój nr 14, w dni powszednie w godz. Od 8.00 do 14.00, najpóźniej do dnia 29 stycznia 2008 roku.

Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w budynku Zarządu spółki, w miejscu jw. wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym Zgromadzeniu. Wymagane przez prawo odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem będą dostępne do wglądu z zachowaniem zasad porządkowych, w miejscu j.w. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą w nim uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej stosownie do zasad określonych w art. 412 Kodeksu spółek handlowych. Osoby zgłaszające się w siedzibie spółki w sprawach wyżej wymienionych, a także przybywające na Zgromadzenie winny legitymować się dokumentami tożsamości umożliwiającymi ich identyfikację. Przedstawiciele osób prawnych winni nadto okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, a osoba niewymieniona winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed jego rozpoczęciem od godz. 9.00 do 11.00 przed salą obrad. Tam też otrzymają informacje o sposobie wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust. 1 pkt 1

Scroll to Top