Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza będącego osobą fizyczną zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 09.06.2021 r. jak i tożsamych zapytań otrzymanych drogą poczty elektronicznej w tym samym dniu.

 

Podstawa prawna:

 

§ 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top