Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 9.06.2021 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9.06.2021 r.:

1) ZAP Sznajder Batterien S.A.

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 261 068, co uprawniało do 14,98% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 13,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2) NEF Battery Holdings S.a.r.l.

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 66,8% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 60,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

3) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 497 500, co uprawniało do 16,55% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 14,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Scroll to Top