Likwidacja spółki zależnej Centralna Pompownia „Bolko” sp. z o.o.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 31.12.2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta – Centralna Pompownia „Bolko” sp. z o.o. (dalej: „CP Bolko”) podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji CP Bolko.

 

Rozwiązanie i likwidacja CP Bolko związana jest ze sprzedażą w dniu 31.12.2020 r. zorganizowanej części przedsiębiorstwa CP Bolko oraz zakończeniem analiz wewnętrznych związanych z możliwymi opcjami dalszej działalności spółki zależnej, o których to Emitent informował w raportach okresowych, które potwierdziły brak zasadności dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Scroll to Top