Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15.06.2023 r. o godz.10:00 w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 19.05.2023 r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:


§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top