Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023 r. wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. za 2022 rok oraz Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.

 

Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt. ,6,7,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
 
 
Scroll to Top