Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

 

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 09.06.2021 r. o godz.11:00 w Piastowie (05-820) przy ul. Warszawskiej 47 wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 14.05.2021 r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
Scroll to Top