Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 08.06.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których powołała w skład Zarządu Spółki nowej, XI kadencji:

– Pana Konrada Sznajdera i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu,

– Pana Sławomira Czeszaka i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego,

– Pana Tomasza Lewickiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora Naczelnego.

Wszyscy powołani Członkowie wchodzili w skład Zarządu Spółki X kadencji.

Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Ponadto powołani Członkowie Zarządu nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu XI kadencji Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top