Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”) Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r. wraz z Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. za lata 2019-2020.

Podczas obrad jeden z akcjonariuszy Spółki zgłosił sprzeciw w zakresie uchwał:

 

nr 5 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020

nr 8 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020,

nr 9 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu ,Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 11 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 12 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 13 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 14 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 15 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 17 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 18 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 19 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 20 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 21 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

nr 23 w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020

 

oraz poprosił o jego zaprotokołowanie.

 

Jednocześnie, podczas obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

 

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6,7,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
Scroll to Top