Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2020

arząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 14.05.2021r. Uchwałą nr 935/XI/2021 pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok, o której to rekomendacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2021, i tym samym Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie wypracowanego zysku netto za rok obrachunkowy 2020 w całości na kapitał zapasowy Spółki

 

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Scroll to Top