Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 26.06.2020 r. o godz.12:00 w Piastowie (05-820) przy ul. Warszawskiej 47 wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 25.05.2020 r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1, 2.

 
Scroll to Top