Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.

 

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 28.06.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 25.05.2018 r. zaakceptowała wszystkie przedłożone wnioski Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem wniosku tj. uchwały nr 31/2018 z dnia 10.05.2018 roku, w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia propozycji podziału zysku za rok 2017 o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 12/2018 w dniu 25.05.2018r.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1, 2.

Scroll to Top