Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 28.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. („ZWZ”) podjęło Uchwałę nr 4, w przedmiocie podziału zysku za rok 2017 i wypłacie dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, w treści zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza tj. NEF Battery Holdings S.a.r.l. w trakcie obrad ZWZ.

Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto za rok 2017 w łącznej wysokości 16 066 502,57 złotych w następujący sposób:

• kwotę 3 327 369,84 złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych (powstałej na skutek połączenia z Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. oraz z Helidor sp. z o.o.);
• kwotę 12 739 132,73 złotych powiększoną o kwotę z kapitału zapasowego w wysokości 5 879 812, 25 złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w łącznej wysokości 18 618 944, 98), tj. 1,12 zł na jedną akcję.

ZWZ wskazało dzień 31 sierpnia 2018 roku jako datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy), oraz 14 września 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy. Liczba akcji objętych dywidendą to 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

godz. 11.57

Scroll to Top