Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2017.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 25.05.2018r. Uchwałą nr 824/X/2018 nie zaopiniowała pozytywnie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok i wyraziła opinię, że zysk netto za rok 2017 w wysokości 16 066 502,57 złotych powinien zostać przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy, która w opinii Rady Nadzorczej powinna stanowić równowartość zysków zatrzymanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały tj. 18 618 944,98 złotych.
Dywidenda w wysokości 18 618 944,98 złotych, w opinii Rady Nadzorczej może zostać pokryta z zysku netto Spółki za rok 2017 w kwocie: 16 066 502,57 złotych oraz z kapitału zapasowego w kwocie 2 552 442,41 złotych.

Zarząd w swojej rekomendacji zawartej w raporcie rocznym za 2017 rok proponował by zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 16 067 tys. złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 3 328 tys. złotych , a pozostałą kwotę 12 739 tys. złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Tym samy wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w zakresie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 16 066 502,57 złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych i przeznaczenie na kapitał zapasowy Spółki, nie otrzymał pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

godz. 17:09

Scroll to Top