Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowanymi zmianami w Statucie Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 29.05.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniem oraz planowanymi zmianami w Statucie Spółki.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3

Scroll to Top