Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 23.05.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniem.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 21.04.2017 r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 3.

Scroll to Top