Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z Art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 17/2008 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie spółki w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98, w sali konferencyjnej z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i uchwał.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2007.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2007.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2007, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2007.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VII kadencję.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową VII kadencję.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VII kadencję członków Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
 18. Zamknięcie obrad.

Zarząd „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne zaświadczenia depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do chwili zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia, o których mowa wyżej, należy składać w siedzibie Spółki w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 98 w budynku Zarządu Spółki, pokój nr 14, w dni powszednie w godz. od 800 do 1400, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2008 r.
W trybie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się proponowaną zmianę Statutu – do art. 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 – 4 w następującym brzmieniu:
„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 214.668,90 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) każda.
4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.”
Zgodnie z art. 407 §. 1 Kodeksu Spółek Handlowych na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w budynku Zarządu Spółki, w miejscu j.w., wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym Zgromadzeniu. Wymagane przez prawo odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem będą dostępne do wglądu z zachowaniem zasad porządkowych, w miejscu j.w. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą w nim uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej stosownie do zasad określonych w art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych. Osoby zgłaszające się w siedzibie Spółki w sprawach wyżej wymienionych, a także przybywające na Zgromadzenie winny legitymować się dokumentami tożsamości umożliwiającymi ich identyfikację. Przedstawiciele osób prawnych winni nadto okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, a osoba nie wymieniona winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed jego rozpoczęciem od godz. 900 do 1100 przed salą obrad. Tam też otrzymają informacje o sposobie wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 i 2

Scroll to Top