Aktualizacja informacji odnośnie terminu zakończenia budowy stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty – nieprzydatnego komercyjnie

Art.56 ust.5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2007 z dnia 13.11.2007 r. w sprawie podpisania pomiędzy Emitentem a BIPROMET S.A. umowy dotyczącej „Opracowania i wykonania stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty – nieprzydatnego komercyjnie”, Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 30.04.2008 r. zawarty został aneks Nr 1/2008 do w/w umowy, zgodnie z zapisami którego, termin zakończenia budowy stanowiska uległ przesunięciu z dnia 31.03.2008 r. na dzień 25.09.2008 r.
W związku z modyfikacją zasad i zakresu prac badawczych, które powodują konieczność ścisłej współpracy autora projektu z autorem technologii niezbędna jest, w okresie realizacji prac badawczych, stała dyspozycyjność BIPROMET S.A. w celu wprowadzania wymaganych korekt dla obszaru będącego przedmiotem zawartej w dniu 13.11.2007 r. umowy . W związku z powyższym ORZEŁ BIAŁY S.A. oraz BIPROMET S.A. postanowiły przesunąć termin zakończenia budowy w/w stanowiska.
Emitent nie przewiduje by wprowadzona zmiana terminu zakończenia budowy w/w stanowiska miała wpływ na końcową realizację celu emisyjnego.

Scroll to Top