Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 13.03.2008 roku otrzymał zawiadomienie od Desislava Investments S.a r.l z siedzibą w Luxemburgu (Zawiadamiający), który na podstawie art.69 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w dniu 10 marca 2008 roku nabył 2.445.388 akcji spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. z siedzibą w Bytomiu (Spółka), stanowiących 14,69% kapitału zakładowego i reprezentujących 2.445.388 głosów, stanowiących 14,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabycie nastąpiło w wyniku rozliczenia publicznego wezwania na akcje ORZEŁ BIAŁY S.A. ogłoszonego w dniu 24 grudnia 2007 roku.
Przed nabyciem akcji Zawiadamiający posiadał pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Sp. z o.o. w likwidacji, 7.637.000 akcji Spółki, stanowiących 45,89% kapitału zakładowego i reprezentujących 7.637.000 głosów, stanowiących 45,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający posiada obecnie łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 10.082.388 akcji Spółki, stanowiących 60,58% kapitału zakładowego i reprezentujących 10.082.388 głosów, stanowiących 60,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Z tej liczby Zawiadamiający posiada bezpośrednio 2.445.388 akcji, stanowiących 14,69 % kapitału zakładowego i reprezentujących 2.445.388 głosów, stanowiących 14,69 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaś pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Sp. z o.o. w likwidacji, posiada 7.637.000 akcji Spółki, stanowiących 45,89% kapitału zakładowego i reprezentujących 7.637.000 głosów, stanowiących 45,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający poinformował, że nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Scroll to Top