Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów, które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.06.2024 r. o godz.14:00 w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał, a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23.05.2024 r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top