Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22.05.2024 r. podjął uchwałę w sprawie zgłoszenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Orzeł Biały” S.A. propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrachunkowy 2023 w wysokości 124 561 626,94 złotych w następujący sposób:

  • kwotę 16 650 649 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, to jest kwotę 1,00 zł na akcję.
  • kwotę 107 910 977,94 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rekomendacja Zarządu zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej Spółki w celu jej zaopiniowania. Ostateczna decyzja w zakresie przeznaczenia zysku Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Scroll to Top