Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

 

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 19.02.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę na mocy której z dniem 19.02.2024 r. odwołano Pana Karola Zacharkiewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. obecnej kadencji.

Jako przyczynę odwołania Członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz w żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazał, iż zaproponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej leżą w interesie Spółki i są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top