Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 19.02.2024 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19.02.2024 r.:

1  ZAP Sznajder Batterien S.A.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12 343 456, co uprawniało do 81,787% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 74,132% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 497 509, co uprawniało do 16,548% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 14,999% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Scroll to Top