Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o sprzeciwie akcjonariusza oraz informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwały ujętej w porządku obrad

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _”NWZ”_ Orzeł Biały S.A. w dniu 19.02.2024 r.

Podczas obrad jeden z akcjonariuszy Spółki zgłosił sprzeciw do uchwały nr 3 NWZ w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz poprosił o jego zaprotokołowanie.

Ponadto, podczas obrad odstąpiono od rozpatrzenia punktu 6 porządku obrad NWZ, to jest podjęcia uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji w związku z niezgłoszeniem żadnej kandydatury na Członka Rady Nadzorczej.

Wszystkie pozostałe projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt 6,7,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top