Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone w dniu 19.01.2024 r. przez uprawnionego akcjonariusza reprezentującego 74,13% kapitału zakładowego Spółki – ZAP Sznajder Batterien S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19.02.2024 roku na godz. 11.00 w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23, 41-946 Piekary Śląskie.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółówa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim., KSH Art. 400 §1.

 

Scroll to Top