Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024, informuje, iż otrzymał od ZAP Sznajder Batterien S.A., będącego uprawnionym akcjonariuszem Spółki, informację o zgłoszeniu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

  • Pana Adama Zdrojewskiego,
  • Pana Tomasza Sankowskiego,
  • Pani Iwony Jakubowskiej,
  • Pana Michała Mielniczuka,
  • Pana Michała Hulbója.

Kandydatury zostały zgłoszone do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.06.2024 r.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Michał Mielniczuk oraz Pan Michał Hulbój spełniają wymagania dotyczące niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Adam Zdrojewski, Pan Tomasz Sankowski i Pani Iwona Jakubowska nie spełniają wymagań dotyczących niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i życiorysy zawodowe kandydatów przekazane przez uprawnionego akcjonariusza Emitent przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top