Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał zgłoszenie projektu uchwały w zakresie objętym punktem 7 porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. zwołanego na dzień 20.06.2024 r.

Zgłoszenie projektu uchwały zostało przedstawione przez uprawnionego akcjonariusza Spółki – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz), posiadającego bezpośrednio 2 497 509 akcji Emitenta, stanowiących 15% kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Treść wniosku, wraz z proponowanym projektem uchwały, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Scroll to Top