Informacja o podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy za 2023 rok.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2023 rok.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie 16 650 649 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 1 zł.
3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 16 650 649.
4. Dzień dywidendy ustalono na dzień 1 lipca 2024 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 30 września 2024 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz.
757).

Scroll to Top