Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A., które odbędzie się w dniu  25.01.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich. W załączeniu Spółka przekazuje również projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 18.12.2017 r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

Scroll to Top