Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego 60,55% kapitału zakładowego Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 05.11.2019 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał zgłoszonych przez ww. akcjonariusza wraz z ich uzasadnieniem,  planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1, 2., KSH Art. 402 §2, KSH Art. 400 §1.

Scroll to Top