Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 05.09.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1, 2., KSH Art. 402 [1], KSH Art. 506.

Scroll to Top