Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12.08.2019 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 06.08.2019 r., na mocy którego zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. uchwałami nr 15, 16 oraz 17 w dniu 27.06.2019 roku. Informacje na ten temat Emitent przekazał raportem bieżącym nr 14/2019 w dniu 27.06.2019 r.

Treść zarejestrowanych w KRS zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1)

Scroll to Top