Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2012 roku na mocy uchwał o nr 17 i 18 dokonało zmian w Statucie Spółki. Uchwalone zmiany dotyczyły Artykułu 2 i 6¹ Statutu Spółki:
I. Artykuł 2 Statutu Spółki przed zmianą:
„Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest Bytom.”
II. Artykuł 2 Statutu Spółki po zmianie:
„Artykuł 2
Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie.”
Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyliło w całości Artykuł 6 1 Statutu Spółki o poniższym brzmieniu:
„Artykuł 6¹
“Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł (siedemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) poprzez emisję do 1.664.183 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).
2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,03 zł (osiem złotych i trzy grosze) za jedną akcję.
3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.
4. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków i zasad emisji akcji serii D.
5. Upoważnienie Zarządu, określone w artykule 61 ust.1 wygasa z dniem 27 lutego 2012.
6. Akcje serii D mogą być wydane jedynie w zamian za wkłady pieniężne.”
Ponadto na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
Uchwały wejdą w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

RMF GPW § 38 ust.1 pkt 2

Scroll to Top