Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. Uchwałą nr 4 z dnia 27.04.2012 roku uchwaliło przeznaczenie części zysku netto za rok 2011 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokości 12.462.471,75 zł (tj. 0,75 zł na jedną akcję). Liczba akcji objętych dywidendą to 16.616.629 akcji zwykłych na okaziciela.

Na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazało 28 maja 2012 roku jako datę ustalenia prawa do dywidendy oraz 14 czerwca 2012 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 2

Scroll to Top