Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2014 r., na mocy Uchwał nr 26 i 27 dokonało zmian w Statucie Spółki. Uchwalone zmiany dotyczyły Artykułu 6 i Artykułu 15 ust. 1 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 6:
„Artykuł 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.145.150,47 zł (siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:
a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A
b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B
c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 263.430,90 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 113.400 (sto trzynaście tysięcy czterysta) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.
4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.
Nowe brzmienie Artykułu 6:
„Artykuł 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.159.779,07 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy) i dzieli się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:
a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A,
b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B,
c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E,
d) 34.020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii E zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 79.380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.
4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.”
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 15 ust. 1:
„Artykuł 15
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.”
Nowe brzmienie Artykułu 15 ust. 1:
„Artykuł 15
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.”
Ponadto na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
Uchwały wejdą w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 2

Scroll to Top