Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 04.07.2013 r., w którym informował o podpisaniu przez Emitenta umowy dotyczącej sprzedaży przez Orzeł Biały S.A. ołowiu oraz stopów ołowiu informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma EH Europe GmbH z siedzibą w Zurichu (Szwajcaria).

Wartość obrotów osiągniętych w zakresie umowy sprzedaży ołowiu, stopów ołowiu z tym Kontrahentem w terminie obowiązywania ww. umowy (tj. 01.04.2013-31.03.2014 r.) wyniosła 39,9 mln zł netto, co nie przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu, tj. 04.07.2013 r. (II kwartał 2012 – I kwartał 2013).

Ponadto, w tym samym okresie Spółka świadczyła dla ww. Kontrahenta usługi przerobu złomu akumulatorowego. Wartość obrotów z tego tytułu wyniosła 2,1 mln zł.

Łączna wartość obrotów Emitenta z firmą EH Europe GmbH osiągniętych w okresie od 01.04.2013 do 31.03.2014 r. wyniosła 42,0 mln zł i przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu, tj. 04.07.2013 r. (II kwartał 2012 – I kwartał 2013).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 15/2013 z dnia 04.07.2013 r. opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie (drugiej stronie umowy) oraz szacunkowej wartości podpisanej umowy z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna:
RMF § 5 ust.1 pkt. 3

Scroll to Top