Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Bały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 17 czerwca 2011 roku uchwały nr 24 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dokonały się poniższe zmiany w Statucie Spółki. Ponadto na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 6 ust.1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.155.991,20 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 16.641.840
(szesnaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda z nich, na które
składa się:
a) 14.841.840 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji
serii A;
b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w
całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii B.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 214.668,90 zł (dwieście czternaście
tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż
499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.
4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Artykuł 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Artykuł 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.769,47 zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy) i dzieli się na 16.559.929 (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:
a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A;
b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B.”

RMF GPW §38 ust.1 pkt 2

Scroll to Top