Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2010 z dnia 11.06.2010r., w którym informował o zawarciu przez Spółkę dwóch umów których łączna szacunkowa wartość przekroczyła wartość umowy znaczącej, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma EH Europe GmbH z siedzibą w Zurichu. Szacowana wartość umowy netto wynosi 95,8mln zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych (II kwartał 2009 – I kwartał 2010) opublikowanych przed dniem podpisania umowy (dzień podpisania umowy to 11.06.2010 rok).
Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji.

Scroll to Top